Pályázati felhívás

Beküldés: 2014/11/19 - 09:34 | Frissítés: 2014/12/05

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége: a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping teljes körű üzemeltetése.

A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.

A társaság legfontosabb adatai a 2013. december 31-i mérlegadatok alapján:
Saját tőke: 11.086 eFt
Mérleg szerinti eredmény: 255 eFt
Jegyzett tőke: 3.200 eFt
Értékesítés nettó árbevétele: 99.197 eFt

A jogviszonyra vonatkozó feltételek: ügyvezetői megbízás 2015. január 1-től 2019. december 31-ig tart.

Foglalkozás jellege: megbízási jogviszony.

A munkavégzés helye: a társaság székhelye.

Jövedelem: megegyezés szerinti alapfizetés továbbá megegyezés szerinti személygépkocsi és telefonhasználat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. január 1.

A vezető tisztségviselői jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Az ügyvezető fő feladatai: az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait. Gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről. Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot. Önálló, cégszerű aláírásra jogosult. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve ügyvezetői kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az fő feladatai tételesen:

 • gyakorolja az ügyvezetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogait
 • ellátja a Társaság ügyvezetését
 • gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
 • kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket
 • kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját
 • vagyonpolitikai koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont annak hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében
 • megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
 • elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti
 • a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
 • kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfolióját
 • felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket
 • kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma)
 • legalább 5 éves szakmai tapasztalat
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat
 • 37/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A pontjában meghatározott alapfokú szakirányú végzettség

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

 • "B" kategóriás jogosítvánnyal,
 • fürdővezetés területén szerzett tapasztalattal,,
 • projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt)
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
 • a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket, kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
 • bérigényt,
 • hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban részt vevő személyek részére (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 39. § (1) bek. a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának megismeréséhez)
 • nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását

A munkakör jelentősége és bizalmi jellege miatt szükséges a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése, a pályázat nyertessége esetén.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének pályázata „

A pályázat benyújtásának helye: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. december 2., 12:00 óra. (A pályázatokat érvényesen úgy lehet benyújtani, hogy azok fenti határidőre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságához beérkezzenek.)

A pályázat elbírálásának rendje:

 • a pályázatok a beadási határidő leteltével kerülnek felbontásra
 • a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a képviselő-testület hallgatja meg 2014. december 18-án, 13 órától. Előzetes véleményezésre kerül az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság összevont ülésén, melyről a pályázó értesítést kap.
 • a képviselő-testület dönt az ügyvezető személyét illetően a meghallgatást követő első testületi ülésén
 • a pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek tekintse! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra vonatkozó tájékoztatás az alábbi személytől kérhető:

 • Toldi Balázs polgármester tel.: 06/66/521-600; 06/30/3838035

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja – www.gyomaendrod.hu, 2014. november 17.
 • Hunya község Önkormányzatának honlapja – www.hunya.hu, 2014. november 17.
 • Csárdaszállás Önkormányzatának honlapja, www.csardaszallas.hu, 2014. november 17.
 • Magyar Fürdővárosok Szövetsége – www.magyarfurdovarosok.hu, 2014. november 17.
 • Magyar Fürdőszövetség honlapja www.furdoszovetseg.hu, 2014. november 17.
 • CV Online honlapja – www.cvonline.hu, 2014. november 17.
 • Békés Megyei Hírlap – 2014. november 19.
 • Békés Megyei Hírlap honlapja – www.beol.hu – 2014. november 19.
 • Gyomaendrőd információs, turisztikai és közösségi portálja – www.gyomaendrod.com – 2014. november 19.

Kapcsolódó oldalak

Ossza meg ismerőseivel!

Kövess minket a Facebookon!

Új hozzászólás